31 فروردين 1397 :: 20 April 2018
تلفن

(+98)2188176015

سامانه پیامکی

(+98)2130005225

جوایز جشنواره

5 عدد سکه تمام بهار آزادی به نفرات اول  در بخش های اصلی و برای بخش ویژه(start up) به نفر اول 5عدد سکه ،به نفردوم3 سکه ونفرسوم 1عدد سکه بهار ازادی  اهدا خواهد شد.

id : 8 | به‌روزرسانی : 14-12-1396 03:14:46